Art. 1. Organizatorul campaniilor
Art.1.1. Campaniile promoționale “MUTĂ-TE AZI!” şi “AI BANI DE APARTAMENT ȘI DE MOBILIER” (denumite în continuare Campaniile) sunt organizate de Societatea Jacob Gardens SRL (denumită in continuare Organizatorul), cu sediul în Splaiul Unirii nr. 191, corpul B, parter, spatiul 2, sector 3, Bucuresti, in calitate de Dezvoltator al Ansamblurilor rezidenţiale PALLADIUM RESIDENCE 1 și PALLADIUM RESIDENCE 2.
Art.1.2. Decizia de derulare a Campaniilor conform regulilor din prezentul Regulament este finală si obligatorie pentru participanţi. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania, putând fi accesat la adresa www.apartamentepallady.ro .
Art.1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condiţiile stabilite în prezentul Regulament in perioada desfăsurării campaniilor, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Art. 2. Denumire. Durata. Produse participante la Campanii
1. Art.2.1. Campaniile poartă denumirea “MUTĂ-TE AZI!” si ”AI BANI DE APARTAMENT ȘI DE MOBILIER”

Art. 2.2. Ofertele se adresează tuturor persoanelor fizice şi juridice interesate de accesarea promoţiilor, în termenii şi condiţiile generale enumerate în prezentul Regulament.
Art.2.3. Campaniile se desfăşoară în perioada 13.11.2020 – 23.12.2020.
Art. 2.4. Campaniile sunt valabile numai în limita numărului unităţilor menționate în descrierea de mai jos a ofertelor.
Art.2.5. Campaniile nu se cumulează cu nicio altă campanie sau alte oferte financiare negociate anterior derulării prezentei (ex: pachete promoționale, oferte financiare, orice alte campanii pe perioade care includ perioada prezentei campanii), în vigoare sau care urmează să fie afişate de către Organizator .
Art. 2.6 Preţurile prezentate în oricare dintre mediile de comunicare ale ofertelor nu conţin TVA.
Art. 2.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul exclusiv de a modifica sau schimba termenii şi condiţiile prezentelor oferte. Modificările vor fi făcute publice pe site-ul: www.apartamentepallady.ro. În acest sens, participanţii vor accesa periodic pagina site-ului, în vederea luării la cunoştinţă a condiţiilor aplicabile.
Art.3. Dreptul şi condiţiile de participare

Art.3.1. De aceste Campanii beneficiază orice persoană fizică ce a împlinit vârsta de 18 ani sau orice persoană juridică care achiziționează un apartament care face obiectul acestor promoții, în perioada menționată. Prin achiziționare se înțelege semnarea unui antecontract de vânzare-cumpărare autentificat la notar în intervalul ce constituie durata Campaniilor.

Art.4. Modul de desfăşurare a Campaniilor. Produse participante

Art.4.1.Campania ” MUTĂ-TE AZI!” se aplică următoarelor tipuri de apartamente, în condițiile descrise mai jos:
a. Pentru achiziţia unei apartament cu 2 camere TIP 3 în PALLADIUM RESIDENCE 1, se acordă un loc de parcare gratuit la etajele 4 sau 5 ale parcării supraetajate, în limita disponibilității.
b. Pentru achiziţia unei apartament cu 3 camere TIP 5 în PALLADIUM RESIDENCE 1, se acordă un loc de parcare gratuit la etajele 2 sau 3 ale parcării supraetajate, în limita disponibilității.
Campania “AI BANI DE APARTAMENT SI DE MOBILIER” se aplică următoarelor tipuri de apartamente, în condițiile descrise mai jos:
a. Pentru achiziţia oricărui apartament situat la parter în BLOCUL 1 sau 2 din PALLADIUM RESIDENCE 2, se acordă un discount de 50% din preţul unui loc de parcare, în limita disponibilității.
Art.4.2. Participarea la campanii implică cunoașterea și acceptarea de către participant, în integralitate, în mod expres și neechivoc, a tuturor termenilor și condițiilor acestui Regulament.
Art.4.3. Prezentele campanii se desfășoară exclusiv cu scopul stimulării vânzărilor de apartamente ale Organizatorului.

Art.5 Întreruperea Campaniilor
Art. 5.1. Organizatorul își rezerva dreptul de a întrerupe Campaniile oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a persoanelor interesate prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site, semnalizare in showroom, etc.).

Art.6 Regulamentul Campaniilor
Art. 6.1. Regulamentul Campaniilor este afișat pe site-ul www.apartamentepallady.ro pe toată perioada de desfășurare a promoției. Orice contestare având ca obiect campaniile ”MUTĂ-TE AZI!” si “AI BANI DE APARTAMENT ȘI DE MOBILIER”, poate fi trimisă către Societatea Jacob Gardens SRL.

Art. 7 – Încetarea Campaniilor. Forța majoră
Art. 7.1 Campaniile pot înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniilor.
Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Art. 9 Protecția datelor personale
Art. 9.1 Prin participarea la Campanii, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Aceștia își pot da acordul ca datele lor personale să fie înscrise în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și utilizate de acesta (personal ori prin împuternicit) în scopuri precum: realizarea de rapoarte statistice, activități de marketing direct precum informarea persoanelor incluse în baza de date a Organizatorului prin diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor de către Organizator, trimiterea către participant de diverse materiale publicitare, informative și/sau obiecte promoționale și/sau mostre.
Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Campaniilor și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanii și să le utilizeze conform legislației în vigoare.
Participanților la Campanii le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:
• dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizata are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator.
• dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.
• dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat. La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus.
Organizatorul se obligă de asemenea să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Campaniilor, cât și ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitată de timp și, dacă este cazul, să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectările și prelucrările de date cu caracter personal realizate în legătură cu înscrierea și participarea la Campanii.
Organizatorul se obligă ca la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, să aducă acestora la cunoștință drepturile conform Legii 677/200.

Art. 9– Alte Clauze
Deciziile Organizatorului privind campaniile sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.
Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniilor.

Program vizionări

L-V: 9:00 - 18:00
S-D: 10:00 - 16:00

Telefon: 0759.111.123

* Programul poate suferi modificări.

Localizare proiect

Palladium Residence 1: str. Gura Caliței 4-32, Sector 3, București
la 700m de stația de metrou Nicolae Teclu, Bulevardul Theodor Pallady

Palladium Residence 2: Drumul Gura Calitei 61-71, sector 3, Bucuresti

Palladium Residence © 2017 Toate drepturile rezervate.