Regulament al  campaniei promoționale

“OFERTA DE 10”

 

Art. 1. Organizatorul campaniei

Art.1.1. Campania promotională “OFERTA DE 10” este organizată de   Societatea Jacob Gardens SRL (denumită in continuare Organizatorul),  cu sediul în Splaiul Unirii nr. 191, corpul B, parter, spatiul 2, sector 3, Bucuresti,  in calitate de  Dezvoltator al  Ansamblului rezidenţial PALLADIUM RESIDENCE 2.

Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul Regulament este finală si obligatorie pentru participanţi. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania, putând fi accesat la adresa www.apartamentepallady.ro .

Art.1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condiţiile stabilite în prezentul Regulament in perioada desfăsurării campaniei,  dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

 

Art. 2. Denumire. Durata. Produse participante la campanie

Art.2.1. Campania promoţională poartă denumirea “OFERTA DE 10”.

 Art. 2,2. Oferta se adresează tuturor persoanelor fizice şi juridice interesate de accesarea promoţiei, in termenii şi condiţiile generale enumerate  in prezentul Regulament.

Art.2.3. Campania promoţională se desfăşoară în perioada 01.10.2020 – 31.10. 2020.
Art. 2.4. Campania este valabilă numai in limita numărului unităţilor menționate în descrierea de mai jos a ofertei.
Art.2.5. Campania nu se cumulează cu nicio altă campanie sau alte oferte financiare negociate anterior derulării prezentei (ex: pachete promotionale, oferte financiare, orice alte campanii pe perioade care includ perioada prezentei campanii),  in   vigoare sau care urmează să fie afişate de către Organizator .
Art. 2.6 Preţurile prezentate în oricare din mediile de comunicare a ofertei nu conţin TVA.
Art. 2.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul exclusiv de a modifica sau schimba termenii şi condiţiile prezentei oferte. Modificările vor fi făcute publice pe site-ul: apartamentepallady.ro.  În acest sens, participanţii vor accesa periodic pagina site-ului în vederea luării la cunoştinţă a condiţiilor aplicabile.

Art.3. Dreptul şi condiţiile de participare

 

Art.3.1. De această campanie  promotională  beneficiază orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 18 ani sau orice persoană juridică și care achizitionează un apartament care face obiectul acestei promotii in perioada mentionată. Prin achizitionare se intelege semnarea unui antecontract de vânzare-cumparare autentificat la notar in intervalul ce constituie durata campaniei.

 

 

 

 

Art.4. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale. Produse participante

 

Art.4.1.Campania ”OFERTA DE 10 se aplică urmatoarelor tipuri de apartamente, în condițiile descrise mai jos:

  1. Pentru achiziţia unei garsoniere TIP 1 la parter în BLOCUL 2 se acordă un discount în valoare de 1.500€ + TVA din preţ, cu achitarea unui avans de 15% din preț pentru acest imobil, în limita a 4 unități.
  2. Pentru achiziţia unui apartament de 2 camere TIP 3 la parter în BLOCUL 2 se acorda un discount în valoare de 1.500€ + TVA din preţ, cu achitarea unui avans de 15% din preț pentru acest imobil, în limita a 4 unități.
  3. Pentru achiziţia unui apartament de 3 camere TIP 4 la etajul 11 în BLOCUL 2 se acorda un discount în valoare de 1.500€ + TVA din preţ, cu achitarea unui avans de 15% din preț pentru acest imobil, în limita a 2 unități.

Art.4.2. Participarea la campanie  implică cunoasterea si acceptarea de către participant, in integralitate, in mod expres si neechivoc, a tuturor termenilor si conditiilor acestui Regulament.

Art.4.3. Prezenta campanie se desfasoară exlusiv cu scopul stimulării vânzarilor de apartamente ale Organizatorului.

 

Art.5  Intreruperea campaniei promotionale

Art. 5.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotională oricand pe parcursul desfăsurării acesteia, cu informarea prealabila a  persoanelor interesate  prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afisare pe site, semnalizare in showroom, etc.).

 

Art.6 Regulamentul campaniei promotionale

Art. 6.1. Regulamentul campaniei promotionale este afisat pe site-ul www.apartamentepallady.ro pe toata perioada de desfasurare a promotiei. Orice contestare având ca obiect campania “”OFERTA DE 10”, poate fi trimisă către Societatea Jacob Gardens SRL .

 

Art. 7 – Incetarea campaniei. Forta majoră

Art. 7.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

Art. 9 Protectia datelor personale

Art. 9.1 Prin participarea la Campanie, Participantii declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Acestia isi pot da acordul ca datele lor personale să fie inscrise in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum:   realizarea de rapoarte statistice, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a Organizatorului prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

  • dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
  • dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
  • dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus.

Organizatorul se obligă de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie.

Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/200.

 

Art. 9– Alte Clauze

Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativă de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfăsurarea Campaniei.

Program vizionări

L-V: 9:00 - 18:00
S-D: 10:00 - 16:00

Telefon: 0759.111.123

* Programul poate suferi modificări.

Localizare proiect

Palladium Residence 1: str. Gura Caliței 4-32, Sector 3, București
la 700m de stația de metrou Nicolae Teclu, Bulevardul Theodor Pallady

Palladium Residence 2: Drumul Gura Calitei 61-71, sector 3, Bucuresti

Palladium Residence © 2017 Toate drepturile rezervate.